Tâm linh

Theo Roberto Assagioli, thuật ngữ tâm linh là tính hiện thực tối cao dưới dạng siêu việt, tức tuyệt đối của nó, không có giới hạn hay quy định cụ thể nào.