Sức khỏe tinh thần

Sức khỏe tinh thần được định nghĩa là một trạng thái an lạc mà mỗi cá nhân nhận ra tiềm năng của chính người đó, có thể đương đầu với những stress bình thường trong cuộc sống, có thể làm việc một cách tích cực, và đóng góp cho cộng đồng.